Сдружение „Младежки форум 2001 – Разград” реализира проекти, свързани със социалната рехабилитация и интеграция на уязвими групи, хора с увреждания и млади правонарушители. Организацията е доставчик на социални услуги - притежава лицензи от ДАЗД и удостоверения от Агенцията за социално подпомагане към МТСП.

"Дневен център за деца с увреждания", лиценз №1071/26.08.2016г. издаден на от Държавна агенция за закрила на детето. ( покажи / скрии услугите )

"Дневен център за деца и/или младежи с увреждания" е форма за подкрепа на деца, младежи и пълнолетни лица с трайни увреждания, в които се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция. Специалисти от персонала на дневните центрове участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона за социално подпомагане за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа.

ЦЕЛ
Да подпомогне социалното включване на деца с увреждания (специални образователни потребности).

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Дневния център предоставя социални услуги за период до 1 година на деца с детска церебрална парализа; синдром на Даун; деца с генерализирано разстройство в развитието /аутизъм/; с малформативни синдроми; деца с умерена степен на умствена изостаналост;

Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и за социално включване. Социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, като могат да се извършват срещу заплащане на такси. Социалните услуги се предоставят в краткосрочен и в дългосрочен план. Въз основа на дейностите се изготвя досие на клиента (план, график и др.).

Персоналът на дневния център сключва квалифицирани специалисти (ръководител, социални работници, логопед, рехабилитатор/кинезитерапевт, педагог, психолог).

Дневният център разполага с добра материална база – мебели, компютърна техника, българска и чужда литература, детски кът, модерна учебна зала, възможност за безплатно ползване на Интернет.

"Дневен център за деца с увреждания", Удостоверение №00307-0009/30.08.2016г., издадено от Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика. ( покажи / скрии услугите )

"Приемна грижа", лиценз №1061/17.08.2016г. издаден на от Държавна агенция за закрила на детето. ( покажи / скрии услугите )

„Приемна грижа“ е социална услуга в общността, която осигурява отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство.

ЦЕЛ
Да подпомогне социалното включване на деца, настанени в семейство на близки и роднини или в приемно семейство.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Основни целеви групи на социалната услуга „Приемна грижа“ са деца от 0 до 18 години: жертви на насилие и злоупотреба; които предстои осиновяване; настанени в специализирани институции; новородени, за които няма възможност да бъдат отглеждани от техните родители.

Приемната грижа включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на деца в риск, подкрепа и наблюдение.

Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и за социално включване. Социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, като могат да се извършват срещу заплащане на такси.

Социалните услуги се предоставят в краткосрочен и в дългосрочен план. Въз основа на дейностите се изготвя досие на клиента (план, график и др.).

Персоналът включва квалифицирани специалисти (ръководител, социални работници, юрист, педагог, психолог, логопед,).

Социалната услуга „Приемна грижа“ се предоставя в добра материална база – мебели, компютърна техника, българска и чужда литература, детски кът, модерна учебна зала, възможност за безплатно ползване на Интернет.

"Приемна грижа", Удостоверение №00307-0009/30.08.2016г., издадено от Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика. ( покажи / скрии услугите )

"Център за социална рехабилитация и интеграция", Удостоверение №307-04 от 08 октомври 2009г., издадено от Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика. ( покажи / скрии услугите )

Комплекс от социални услуги, свързани с рехабилитация, социално–правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

ЦЕЛИ
- Да подпомогне социалната рехабилитация и интеграция на деца с отклоняващо се поведение, деца, живеещи в семейства в риск от разпадане и деца застрашени от отпадане от училище.
- Да подкрепи развитието на рисковите групи деца в тяхната среда, като предоставя възможности за обучение и развитие; осигури достъп до основни услуги и защита на права; предостави непосредствена и спешна социална подкрепа.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Центърът предоставя подкрепа и обучения в границите до 1 година на:

1. Деца с отклоняващо се поведение (между 6 и 18 години).
В тази група с приоритет са деца, които поради различни причини в семейната, училищната и/или приятелската среда:
- Бягат от къщи, училище и/или институция;
- Скитат, прекарват известна част от времето си или живеят на улицата;
- Просят;
- Водят аморален начин на живот;
- Употребяват наркотици;
- Са отпаднали от обучение в училище;
2. Деца, живеещи в семейства в риск от разпадане (между 6 и 18 години);
3. Деца, застрашени от отпадане от училище (между 6 и 18 години);

УСЛУГИ
1. Образователни дейности:
- Съдействие за започване или продължаване на образованието в училище;;
- Групи за самоподготовка за училище;
- Групи за ограмотяване на деца;
- Извънкласни форми на работа – спорт, клубове по интереси, посещения на различни забележителности с културен, природен и исторически характер; участия в изложби, конкурси, базари и др.;
- Обучения по компютърна грамотност;
- Обучения по английски език.
2. Социално посредничество – консултиране и насочване към други специалисти, институции, услуги;
3. Психологическо консултиране;
4. Юридическо консултиране;
5. Съдействие за получаване на медицинска и здравна помощ;
- Избор на личен лекар;
- Съдействие за получаване на безплатни медицински прегледи.

Персоналът включва квалифицирани специалисти (ръководител, социални работници, юрист, педагог, психолог, логопед,).

Социалната услуга се предоставя в добра материална база – мебели, компютърна техника, българска и чужда литература, детски кът, модерна учебна зала, възможност за безплатно ползване на Интернет.