Проект “Помогни ми”, Министерство на правосъдието, юли-ноември 2023г.

Проект “Едно сърце – две лица”, Министерство на правосъдието, юни-ноември 2020г.

Проект „Младежки информационно-консултантски център в град Разград”, Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта (2016-2020), януари-декември 2017г.

Проект „Свобода зад решетките”, Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане”, финансиран от Норвежки финансов механизъм, Министерство на правосъдието, март 2015г. – март 2016г.

Проект „УСМИВКИ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА: Подкрепа за децата със специални образователни потребности от област Разград”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Република България, декември 2011г. – декември 2013г.

Проект „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Цар Калоян”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Република България, януари–декември 2011г.

Проект „Нови методи за работа с деца и младежи в риск”, финансиран от програма “Младежта в действие”, 2010г.-2012г.

“Консултативен център за млади правонарушители”, финансиран от Фонд Социално подпомагане към МТСП, май–декември 2010г.

“Пилотен модел за създаване на национална мрежа за предотвратяване насилието над деца и семейства в риск”, финансиран по програма ФАР BG2005/017-353.01.02-1.18 – Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи /фаза 2/, с продължителност април 2008г. – юни 2009г.

„Журналистически и граждански законник: Трите Информационни закона и още нещо по темата за достъп до информация (практически наръчник)”, Инициатива за укрепване на съдебната система, ААМР/САЩ, януари – юни 2007г.

“Консултант на ромската общност”, Програма на Агенцията по заетостта, януари-декември 2007г.

“Прозрачна и ефективна съдебна система в Серевоизточна България, ползваща се с обществено доверие”, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа, с продължителност септември 2006г. – август 2007г.

“Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при изпълнението на законите от съда”, финансиран от Американската агенция за международно развитие, с продължителност август 2006г. – май 2007г.

“Партньорство и гражданско участие за подобряване положението на хората с увреждания в община Разград", финансиран от Институт "Отворено общество" и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа, с продължителност март - август 2006г.

“Европейски час", финансиран от Държавната агенция за младежта и спорта с продържителност 15 ноември 2005г. - 30 май 2006г.

“Някой мисли за теб", финансиран от Американската агенция за международно развитие и Фондация “Партньори България”, с продължителност ноември 2005г. – октомври 2006г.

“Засилване на обществената подкрепа за съда в Разград - гражданско участие за прозрачно правораздаване” - с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР) чрез Инициатива за укрепване на съдебната система (ИУСС), осъществявани съвместно с Ийст-Уест Мениджмънт Институт

“Осигуряване на трудова заетост и създаване на нормални условия за работа на хора с увреждания в неправителствена организация в Разград”, Агенция за хората с увреждания, октомври 2005г. – март 2006г.

“Социална рехабилитация на деца в риск от Разград” - 1 декември 2004г. - 30 ноември 2005г.

"Повишаване на капацитета на НПО, работещи с млади хора в България", Фондация "Организационна подкрепа", декември 2004г. - април 2005г.

Изпълнение на Програма на Агенцията по заетостта, финансирана от дирекция “Бюро по труда-Разград, ноември 2003 – ноември 2005г.

Участие в Програма “Обществен форум” на Община Разград, финансирана от Швейцарската агенция за регионално сътрудничество, 2003-2005г.

“Доброволец от Корпуса на мира”, 2004-2005г.

"Гражданското общество за намаляване търсенето на наркотици. Първична превенция и ранна интервенция в Австрия, България, Словения, Румъния и Унгария", финансиран от Фондация КЕЪР Интернешънъл България, ноември 2003 г.-ноември 2004 г.

“Ще бъдеш здрав, ако не пушиш”, Министерството на здравеопазването, октомври-декември 2003г.

Конкурс за предоставяне на компютри като безвъзмездна помощ на екологични неправителствени организации

“Красив Разград – Европейски град”, финансиран от Регионален Екологичен център за Централна и Източна Европа – декември 2002г. - ноември 2003г.

“Младежки делегат в Разград”, финансиран от ИМКА Габрово – юни-август 2002г.

“Общество приятели”, финансиран от Фондация “Отворено обшество”, декември 2001г. – ноември 2002г.

“Социална адаптация и ресоциализация на млади правонарушители от Разград”, финансиран от Canada Fund Program For Local Initiatives, октомври 2001г. – август 2002г.

“Рампа за ролери и скейтборд с графити”, финансиран от Schuler Helfen Leben, Германия, програма Between the Lines – септември 2001г. – март 2002г.

“Гражданска група за екологични инициативи”, финансиран от Регионален Екологичен център за Централна и Източна Европа – май-ноември 2001г.

“Дайте шанс” – финансиран от Институт “Отворено общество” – Ню Йорк, фондация “Отворено общество” – София и Национална асоциация “Дебати” – Пловдив – септември 2000г. – август 2001г.

Проект “Вестник БЕЗ име”, финансиран от ИМКА Габрово – март-май 2001г.

Партньори по проект “Младите хора – партньори на местната власт” – подпомогнат от Клуб “Отворено общество” – гр.Русе – октомври 2000г. – юни 2001г.

“Младежка информационно – консултантска служба” – финансиран от КМФВС – град София – 2000г.

“Младежка информационно – консултантска служба” – финансиран от КМФВС – град София – 1999г.

Младежки обмен с театрална формация “Слава” – Швеция в рамките на програма “Младежта за Европа” – 1999г.

Екологичен проект, финансиран от Министерството на околната среда и водите – 1999г.