Георги Милков – фасилитатор в обучения, социален консултант. Георги Милков има над 25-годишен опит в социалната сфера и неправителствения сектор, с магистърска степен по социална педагогика (РУ „Ангел Кънчев” град Русе, 2011г.). Ръководител на Консултативен център по проблемите на домашното насилие към „Център на НПО в Разград”. Председател е на Центъра на неправителствените организации в Разград, реализира проекти със социална насоченост, както и свързани с прозрачността в работата на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Има опит като социален работник и учител. Бил е супервизор на учители, които работят с деца със СОП и супервизор на пенитенциарни служители от затвора в град Плевен. Участва в разработване на специлизирани програми за служители в затворите и обучение на обучители за тяхното ефективно прилагане. Георги Милков е заместник-председател на Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград и член на Обществения съвет по социално подпомагане в община Разград. Създател на Национална мрежа за гражданско наблюдение на съда в България. Член на Борда на Европейска мрежа срещу расизма (2009г.-2013г.). Автор на редица статии, наръчници и доклади.

Диляна Станчева - Ръководител проект, Магистър по право от Бургаски свободен университет (2013г.). Юрист с опит в неправителствения сектор. Член на УС на Сдружение „Младежки форум 2001-Разград”. Има успешна практика в провеждане на система от гражданско наблюдение на 60 съдилища в България. Координатор по проект „Правосъдие, близо до хората: Втора фаза”; Ръководител на проект „Свобода зад решетките”, с целева група пенитенциарни служители и лишени от свобода към затвора в град Плевен; експерт – юрист „Социално включване, чрез единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни и интегрирани услуги в общността”, проект „Богатството на различията”, с бенефициент община Русе. Притежава много добри умения за управление на организация, при предоставяне на социални услуги за деца и семейства в общността. Много добри комуникационни умения за диалог с различни групи хора. Участва в подготовката на ключови доклади за: напредъка на съда, социално-образователни проекти. Има опит, като социален консултант-юрист в шест проект за превенция на домашно насилие в област Разград. Притежавава умения за управление на човешки ресурси: екипи, групи, общности; Опит в работа с проектна документация. Много добри комуникационни умения за диалог с различни групи хора. Член на Областен съвет по превенция на домашното насилие в град Разград и съдебен заседател към Окръжен съд – Разград.

Димитър Димитров - експерт информацинни технологии. Магистър “Информационни технологии”, Университет по библиотекознание и информационни технологии, град София (2014г.). През последните 10 години разработва и поддържа страниците на три НПО от град Разград: www.ngo-rz.org; www.yf2001.org; www.woman-rz.org. Разработил е няколко тематични страници по проекти на същите организации. През 2007г. Разработва интернет страница на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България: www.watch.ngo-rz.org. Има собствен сайт за бонсай изкуство и пчеларство: www.bonsai-bg.com, www.beehoney-bg.eu. Преминал е обучения: за развиване на професионални способности за стратегическо планиране; за управление на организация, мениджмънт при предоставяне на социални услуги за деца и семейства в общността и team building. Проведе открит урок по „Бонсай” с участието на 30 лишени от свобода от затвора в град Плевен, като част от Заключителна Конференция „Свобода сред затвора. Затвор сред свободата!” Притежава сериозен опит в създаване и поддръжка на страници на НПО и проекти в различни области. Експерт в проектни дейности по различни проекти на СНЦ „Младежки форум 2001-Разград” и СНЦ „Център на НПО в Разград.“

Димо Борисов - консултант юрист, Адвокат в Адвокатска колегия Разград. Упражнява активно адвокатските си права, като извършва правни консултации на клиенти и процесуално представителство в съда. Заемал е различни позиции като ръководител, външен експерт, координатор, технически сътрудник и доброволец в различни проекти в областта на развитие на гражданското общество, предоставяне на социални услуги за деца в риск и в подкрепа на реформите в съдебната система на местно, регионално и национално ниво. Притежава добри познания за потребностите на служителите, които работят в местата за лишаване от свобода. Има изградени добри работни отношения със съд, прокуратура и НПО сектора на местно и национално ниво. Притежава лидерски качества за координиране и управление на проектни дейности и влияние върху общността. Участва в реализиране на проекти в сферата на развитие на гражданското общество, домашното насилие и деца със специални образователни потребности.

Иванка Иванова – счетоводител. Притежава сериозен дългогодишен опит в неправителствения сектор. Има умения за подготовка и отчитане на парични средства, изготвяне на отчети, баланси и оформяне на първични счетоводни документи. Работи като счетоводител по различни проекти. Чрез работата си като счетоводител по различни проектни дейности има наблюдение върху отчетността във връзка с осигуряване публичност на разходваните средства, Реализираните проекти предлагаха алтернативни начини. Притежава добри компютърни умения. Работи със специализиран счетоводен софтуер AJUR7, софтуер за заплати и кадри – OMEKS. Работи отлично с инструментите на Microsoft Office™ - Excel, Word. Свободно работя с офис техника (принтери, скенери и копирни машини). WIindows OS . Microsoft Office. Windows базирани приложения, Свободно работи с офис техника (принтери, скенери и копирни машини), Internet банкиране, електронен подпис, работа с касов апарат, Счетоводни продукти – Салдо, Конто, Ажур L, Микроинвест – Делта, Micros, Fidelio F&B, ERP – SCALA 5, NAVISION Microsoft dynamics, Maconomy

Ивелина Игнатова - консултант-педагог, Адвокат в Адвокатска колегия Разград. Притежава много високо ниво на организационен опит, формиран в работата в органите на МВР (инспектор ДПС, анализатор, дознател), областна пробационна служба към МП. Основната функция в проекта е модератор и фасилитатор на срещи и обучения; обучител на пенитенциарни служители и участие в разработване на специлизирани програми и обучение на обучители за тяхното ефективно прилагане в местата за лишаване от свобода; съавтор на Наръчник и Помагало; участие в дискусионен форум и национална конференция. Има изградени добри работни отношения със съд, прокуратура и НПО сектора на местно и национално ниво. Притежава лидерски качества за координиране и управление на проектни дейности и влияние върху общността. Има сериозен дългогодишен опит в неправителствения сектор.

Мила Златева – консултант-психолог, Магистър по психология от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Притежава доказан професионален опит с работа с извършители на домашно насилие, деца-жертви на престъпления, лица с противообществени прояви. Работи като психолог в ОУ „И.С.Тургенев”, град Разград. В момента е психолог в Консултативния център по проблемите на домашното насилие. Притежава специален подход за работа с хора от уязвимите групи. Успешно ръководи програмата за психологическа подкрепа на жертвите и извършителите на домашно насилие, както и семейно консултиране. Тя е Доброволец в БЧК (2013-2015). Изключително комуникативна, толерантна и отговорна е.

Проф. Нели Бояджиева, експерт-обучител, уважаван университетски преподавател и експерт с доказан опит. Проф. Бояджиева е автор на редица научни статии, доклади, помагала В съвместната ни работа е съавтор на: Наръчник за обучение на специалисти, които работят в местата за лишаване от свобода и Помагало със специализирани програми за работа с лица, осъдени на лишаване от свобода лица. Проект „Свобода зад решетките”, 2015г-2016г. Младежки форум 2001 – Разград, Министерство на правосъдието, НФМ 2009-2014, съавтор на „Наръчник за обучние на специалисти, които работят по ЗЗДН”; експерт обучител в организирани обучения по темата за домашното насилие. Автор на Наръчник за обучение на специалисти, които работят по темата за домашното насилие, Проект „Партньорство и иновации за превенции на домашното насилие в област Разград”, Център на НПО в Разград, 2013г., Експерт супервизор. Участва в различни проекти с обучителна насоченост на СНЦ „Младежки форум 2001-Разград”.

Светлин Симеонов - модератор работни срещи. Главен експерт в Областна администрация, Разград. Докторант по „Теория и история на литературата”, Магистър Българска филология в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” , Участва в разработване, организиране и изпълнение на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие; в дейности за изпълнение на Стратегията за развитие на област Разград; в реализацията на дейности за укрепване на институционалния и административния капацитет в условията на членство в ЕС; в представяне на предимствата на област Разград пред инвеститори чрез изготвяне на промоционални материали, презентации на областта на национални и международни форуми. Съдейства за реализиране на програми за обучение на представителите на местния бизнес, общинските администрации и НПО, свързани с изискванията и стандартите на ЕС по подготовка и управление на проекти; Притежава отлични умения за работа в екип; развива и поддържа ефективни работни взаимоотношения; Комуникационни и аналитични умения; Умения за работа под времеви натиск; Умение за работа с уязвими общности; Умение за работа в интеркултурна среда. Бил е учител по български език и литература; Отговорник за доброволци от Корпус на мира на САЩ в България.

Сезар Алчев - модератор „Младежка дискусия”. Магистър в ШУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен (2017г.). Младши експерт в община Завет - управител на общинска спортна зала; Учител по английски език в СУ „Свети свети Кирил и Методий”, град Завет. Способен е да планира, координира и контролира работа по заложени цели. Притежава умения да определя и актуализира при необходимост приоритетите. В състояние е да решава задачи в определени срокове и с необходимото качество. Ясно изразена комуникативност, адаптивност и креативност в работна среда. Доброволец в Сдружение „Център на НПО в Разрад”. Координатор на проект „Младежка банка – Разград.”

Снежанка Николова - организатор публични събития, експерт разработка на „Вестник без име от и за младите хора”, Магистър „Начална педагогика” от РУ „Ангел Кънчев”, град Русе, Бакалавър „Предучилищна и училищна педагогика”, ШУ “Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен (1993г). Под нейно ръководство 12 лишени от свобода в затвора в град Плевен създадоха заедно „Вестник без име – от и за затворниците” по време на три „Работилници за репортери”. В момента продължава работа по организиране на традиционен Русенски карнавал и национален конкурс за художествено слово на възрожденски автори. Получава приз „Най-добър учител”. Организатор на публични събития по проект „Усмивки за всички деца: Подкрепа за децата със специални образователни потребности от област Разград на СНЦ „Младежки форум 2001-Разград”. Притежава много добри умения да комуникира и да съжителства с хора в мултикултурна среда. Познава техните обичаи, начин на живот, традиции и култура.

Стоила Маринова – консултант-психолог, Магистър по психология в ШУ „Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен; завършила РУ „Ангел Кънчев”, Специалност „Клинична социална работа”. В момента е психолог в Консултативния център по проблемите на домашното насилие. Работи като възпитател в ОУ „Никола Икономов”, град Разград. Притежава специален подход за работа с хора от уязвимите групи. спешно ръководи програмата за психологическа подкрепа на жертвите и извършителите на домашно насилие, както и семейно консултиране. Центърът на НПО в Разград е една от малко неправителствени организации в България, които предлагат специализирана подкрепа на извършители на домашно насилие. Стоила Маринова е доброволец към Червен кръст Разград; психолог в Дом за възрастни хора с деменция, град Разград.