Сдружение „Младежки форум 2001” за първи път в област Разград създаде местен модел за социално въздействие и превенция на децата в риск в края на 90-те години на XX век. Организацията е регистрирана в обществена полза; учредена е през зимата 1998г., като обединение на млади хора от град Разград.

Сдружението осъществява проекти за деца със СОП (http://smile.yf2001.org), млади правонарушители; организира застъпническа кампания за хората с увреждания; подпомага пенитенциарната реформа (www.prison.yf2001.org); популяризира европейските ценности; дава нови възможности за младите хора от етническите малцинства.

Социалната работа и подкрепата на уязвими групи е важна част от дейността на Младежки форум 2001. От създаването си преди повече от 18 години организацията приоритетно работи за социализацията на децата в риск, млади правонарушители и хора с увреждания. С над 10 осъществени проекта в социалната област организацията натрупа сериозен опит и капацитет на социален доставчик.

Имаме установени работни контакти с всички институции, които имат отношение към проблема – съд, полиция, прокуратура, училища, НПО, социални служби, местни и регионални власти. Медиите в областта познават много добре нашата работа, публикуват информация за дейности и резултати по наши проекти. Най-важното обаче е доверието на обществеността.

За повече от 15 години работа сдружението е включило в свои дейности над 4000 младежи и техните семейства и е извоювало позиция на една от най-познатите и уважавани НПО в областта.

Младежки Форум 2001 познава добре проблемите на младите хора от различните етнически малцинства, притежава сериозен опит за работа с деца в риск и уязвими групи, както и има опит в организиране на застъпнически кампании. Организацията има изградена широка мрежа от доброволци и външни консултанти и е лицензиран доставчик на социални услуги.

През месец ноември 2003г. Foreign Aid Ratings определи BB международен рейтинг на Младежки Форум 2001 като местна младежка организация за създаване на социален капитал. Сдружението беше избрано да участва в пилотен проект с граждански организации от Индия и Босна и Херцеговина.

Ние си сътрудничим с Център на НПО – Разград, Център за подкрепа на жени – село Стражец, Районен съд - Разград, Регионално управление на МОН, РУМВР – Исперих, Кубрат и Лозница, Дирекция “Социално подпомагане”.

Сдружение “Младежки Форум 2001” е регистрирано с решение № 525/10.12.1998 г. на Разградски окръжен съд и пререгистрирано по ЗЮЛНЦ на 21.06.2001г. като юридическо лице с нестопанска цел.